Openluchtdienst 2024

 


o De band NZRTH speelt
o Welkom
o We zingen : OTH lied 363 “Breng ons samen”
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!


o Bemoediging & Groet
3
o Zingen: Opw. 559 “Schijn met uw licht in mijn hart, Heer”
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, )
schijn met uw licht in mijn hart, ) 2x
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. )
Refrein: Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, )
schijn met uw licht in mijn hart, ) 2x
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. )
Refrein: Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig, ) x3
dat ik U zien zal. ) x4
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
o Zingen: OTH, Lied 8 “Mijn herder”
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.
4
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn


o Gebed
o Schriftlezing: 1 Samuël 18 vers 1 – 5 (NBV21)


Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich
meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige
vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij
zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk
huis. En Jonatan, die David zo liefhad als zijn eigen leven,
sloot vriendschap met hem: hij deed zijn mantel af en gaf
die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn
zwaard, zijn boog en zijn koppelriem.
Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam,
bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem
tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en
ook van de hovelingen.
1 Samuël 20 vers 16 en 17 (NBV21)
Jonatan sloot een verbond met het huis van David met de
woorden: ‘Moge de HEER je daaraan houden.’Vervolgens
5
liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun
vriendschap, want hij had David lief als zijn eigen leven.
Johannes 15 vers 12 – 17 (NBV21)
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb
liefgehad Er is geen grotere liefde dan je leven te geven
voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet
wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie
bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen,
maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de
Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. Dit
draag Ik jullie op: heb elkaar lief.
o Zingen : Opw.Kids, lied 191 “Samen is veel leuker”
Refrein: Samen is veel leuker,
alleen is maar alleen.
Iemand die je helpen kan,
dat wil toch iedereen.
Jij en ik zijn nodig
in Gods koninkrijk.
Niemand overbodig
en iedereen gelijk.
Ik wil heel graag je vriend zijn,
dan zijn we nooit meer alleen.
Jezus zal ons leiden
ook in moeilijke tijden,
want Hij zorgt voor iedereen.
Refrein: Samen is veel leuker,……..
6
We zijn soms zo verschillend
en ieder heeft zijn eigen taal.
Jezus wil ons leren
alle mensen te waarderen,
want Hij houdt van ons allemaal.
Refrein: Samen is veel leuker,……..
Niemand overbodig
en iedereen gelijk.
Niemand overbodig
en iedereen gelijk.
o Zingen : Sela “Waar vriendschap en liefde zijn”
Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God.
Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God.
Refrein: Waar vriendschap en liefde zijn, )
Waar vriendschap en liefde zijn, ) 2x
daar is God. )
daar is God. )
Wie anders dan Jezus maakt ons één?
Hij deelt van zijn Geest over kerkmuren heen.
Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk.
God is bij ons, God is bij ons.
Refrein: Waar vriendschap en liefde zijn….. 2x
Wie anders dan Jezus maakt ons één?
Hij deelt van zijn Geest over kerkmuren heen.
Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk.
God is bij ons, God is bij ons.
tussenspel
7
Wie anders dan Jezus maakt ons één?
Hij deelt van zijn Geest over kerkmuren heen.
Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk.
God is bij ons, God is bij ons
Refrein: Waar vriendschap en liefde zijn……. 2x
o Verkondiging over levensechte vriendschap
n.a.v. Johannes 15, vers 15
o Zingen : OTH, Lied 216 “Welk een vriend is onze Jezus”
1 Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neêr
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onzen Heer
2 Leidt de weg soms door verzoeking
Dat ons hart in 't strijduur beeft
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing
Hij alleen is 't, die ons schraagt
3 Zijn wij zwak, belast, beladen
En ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr'e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot den Heer
8
In Zijn armen zijn wij veilig
Hij verlaat ons nimmermeer


o Geloofsgetuigenis
o Zingen : LvdK’73, Gezang 477 “Geest van hierboven”
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
o Dankgebed – Voorbede – Stil Gebed – Onze Vader
o Collecte (tijdens de collecte speelt NZRTH)

QR23062024M.png
9
o Zingen : Opw., Lied 849 “Goedheid van God”
Ik hou van U; uw genade blijft me dragen;
Dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
Als ik weer slapen ga,
Zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.
Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader,
Ik ken U als een vriend.
Ik leeft met U, in de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.
10
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.
o Wegzending en Zegen
o Zingen : “Ik wens jou”
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kan, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik wens je vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
11
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen die jij leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats in
de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
U bent van harte welkom om nog wat na te praten
tijdens een drankje (koffie, thee, limonade)
en een hapje (cake en wat lekkers)
12
Meer informatie?
Pastoraal Meldpunt Hervormde Gemeente
Mevrouw Dorsman-Vos (06-57 76 89 05)
Youth Alpha 20+
Lianne de Haan (06-36 50 42 49)
Organisatie :
* Hervormde Kerk Puttershoek
Annemarie de Haan-Bongers (078-676 70 40)
www.hervormdputtershoek.nl
Kerkdiensten : iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur
* Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam
Theo Treffers (06-23 25 46 59)