Liturgie Gezinsdienst op 7 juli 2024 om 10.00 uur

 

Afscheidnemende kinderen:

 

Marijke Mekking en Meike Dekkers

 

               Thema: ‘Hij gaat met je mee’

 

Voorganger: ds. J. Breure, Zwijndrecht

Ouderling:    J.P. van Santen

M.m.v.:         Muziekgroep

 

Welkom en mededelingen
door Jeugdouderling J.P. van Santen

Intochtslied: OTH 505

Here, maak mij                                    

uwe wegen bekend                              

en toon mij de weg,                              

die goed is voor mij.                             

O, Here, maak mij                                

uw wegen bekend                                

en toon mij de weg                               

die goed is voor mij.                             

                                                                2x

Want U ben mijn God,                         

de enige God.                                      

Ja, U ben mijn God,                             

de enige God.                                      

                                                            

Laat mij zien (laat mij zien)                   

Wat U wilt (wat U wilt)                          

door uw Woord (door uw Woord)         

door Uw Geest (door uw Geest)          

Dank U, Heer. 

 

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gezang 442; 1, 2 en 4

Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons tradt,

is het rechte pad.

In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen

tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.

Lezen van de 10 geboden op rijm (door Noor de Winter)

Het is God die ons red,

Luister daarom goed naar Zijn wet.

Dit is gebod nummer één,

Vereer de Heere alleen.

Daarna komt het tweede gebod,

Maak geen beeld van God.

Drie, over Hem moet je eerbiedig praten.

En vier zegt; op de rustdag moet je je werk proberen los te laten.

Vijf, je ouders moet je gehoorzamen, allebei.

Zes, pleeg geen moord, begin geen scheldpartij.

Zeven, getrouwde mensen: heb elkaar lief,

Neem niet wat van een ander is, zegt acht en wees geen dief!

Negen, spreek de waarheid, roddel niet

En bedenk dat God ook je gedachten ziet.

Tien zegt wees niet jaloers op wat een ander heeft,

Wie God kent heeft het meest!

Uiteindelijk komt het hierop neer,

Kies voor de liefde, keer op keer.

Kinderen zingen: Kom op ga je mee

Stap voor stap voor stap voor stap

voor stap voor stap voor stap!

Refrein:

Kom op, ga je mee,

kom op, ga je mee,

Blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,

kom op, ga je mee

achter Jezus aan.

Want Jezus zegt:

‘Ik ben de weg,

de waarheid en het leven’.

Hij gaat ons voor

dus geef gehoor,

Hij heeft zijn woord gegeven!

Stap voor stap voor stap voor stap

voor stap voor stap voor stap!

(Refrein)

Wat Jezus doet,

is altijd goed,

Hij is de goede Herder

voor jou en mij

dus kom erbij,

zijn woord helpt ons steeds verder!

Stap voor stap voor stap voor stap         )

voor stap voor stap voor stap!                )   2x

(Refrein)

Want Jezus daagt

ons uit en vraagt

om met Hem op te trekken.

Dus kom op, gauw

en volg Hem nou,

we gaan zijn woord ontdekken.

Stap voor stap voor stap voor stap        )

Voor stap voor stap voor stap.               )   2x

Gebed

Bijbellezing: Genesis 12: 1-5 en Mattheüs 8: 23-27

(door Meike)

Abram gaat op reis

De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: Ík hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.’

Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou slecht behandelen, die zal ik straffen.’

Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan. Hij was toen 75 jaar oud. Hij nam zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot mee. En ze namen alles mee wat ze hadden, ook hun slaven en slavinnen. Ze gingen op weg naar het land Kanaän.

Jezus heeft macht over wind en water

Daarna stapte Jezus in de boot. Zijn leerlingen gingen met hem mee.

Opeens begon de grond onder het meer te bewegen. De golven werden zo hoog dat de boot bijna onder water verdween. Maar Jezus lag te slapen in de boot.

De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Ze riepen: ‘Heer, red ons! We verdrinken!’ Jezus zei: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Is jullie geloof dan zo klein?’

Jezus ging staan, en hij sprak streng tegen de wind en het water. Toen werd het water helemaal rustig.

De leerlingen waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wat is dit voor iemand?

Samenzang: OTH 302

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:    Loof de Heer, o mijn ziel.

                 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

                 Met meer passie dan ooit;

                 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verkondiging

Kinderen zingen: ‘k Heb Jezus nodig heel mijn leven

 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m'n handel. in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Leiding (Maaike) neemt afscheid van Marijke en Meike

Samenzang: OTH 485: De Here zegent jou (staande)

De Here zegent jou en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven

De Here zegent u en Hij beschermt u

Hij schijnt Zijn licht over uw leven

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn

Hij zal Zijn vrede aan u geven

Dankgebed en voorbede

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

QR07072024.png

Slotlied: OTH 360

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Zegen 

Deurcollecte: Diaconie 

Na de dienst iedereen welkom om koffie/thee/limonade te drinken in de Hoeksteen