LITURGIE voor de dienst op zondag 28 februari 2021,

10.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek.

2e zondag van de 40 dagen – ‘Reminiscere’

Predikant:Ds. L. den Breejen Delft
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Kerk in actie – 40 dagentijd collecte

 

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

VOORBEREIDING

 

Inleidend orgelspel

Mededelingen en afkondigingen

Aanvangspsalm (staande): Ps. 25:1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst: ‘Denk aan Uw barmhartigheid, HEER,

aan Uw liefde door de eeuwen heen’ (Psalm 25,6 )

Zingen: Ps. 25:3

 Apostolische vermaning: Romeinen 13,8-10

Zingen: Ps. 130:2 en 3

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van het Woord

Evangelielezing: Markus 14,1-11

  • Aandacht voor de kinderen zondagsschool/nevendienst

Zingen: Gez. 178:1, 3 en 4 ‘Jezus, om uw lijden groot’

Verkondiging

Zingen: OTH 114:1,2, 3 en 4 ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotzang (staande): Gez. 182:1 en 6 ‘Jezus, leven van ons leven’

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens