Liturgie Psalmpasen 28 maart 2021 10.00 uur

Doop Samuel Alexander van den Berg

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. N. van Oudheusden

Ouderling van dienst: Jolande Kornaat

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Intochtslied Psalm 24: 1,2  

Votum en groet

Psalm 24: 4,5

Leefregel

Gezang 78: 1,2

Gebed

De heilige Doop

Opname OTH 468 Laat de kind’ren tot Mij komen en binnenkomst dopeling

Dooponderwijzing

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

 

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.

Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

 

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

 

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond in Israël. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’. Zo wil God ook in de gemeente van Jezus Christus werken. Daarom bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen.

 

Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

 

Doopgebed

Barmhartige God en Vader,

U hebt door de verwoestende wateren van de zondvloed heen Noach en de zijnen gered.

U hebt door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israël verlost. U geeft ook ons en onze

kinderen deel aan uw verbond met Israël en uw koninkrijk in Jezus Christus, door het water van de doop heen. Wij bidden U, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, wil Samuel Alexander van den Berg door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met Hem in zijn dood begraven wordt en met Hem opstaat tot een nieuw leven; geef hem waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij U vertrouw, zijn kruis opgewekt draagt; en eens op de dag van het oordeel zich getroost het eigendom van Christus mag weten en in uw heerlijkheid zal delen. U zij de lof tot in eeuwigheid. Amen

 

Doopvragen

  1. Gelooft u dat het Evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar geloofsbelijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

 

  1. Gelooft u dat uw kind, hoewel hij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, toch in Christus geheiligd is door uw geloof en dat hij daarom gedoopt mag worden?

 

  1. Belooft u, met de gaven die God u gegeven heeft, het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan uw kind, opdat hij zijn doop leert begrijpen en zich ook verbonden zal weten met de gemeente van Christus?

 

Wat is op hierop uw antwoord, vader en moeder Van den Berg-Bos?

Doop Samuel Alexander van den Berg

Dooptekst

Toezingen Psalm 134: 3(ob)

Overhandiging doopgeschenk

Kindermoment

Kinderen naar zs en knd

Het Woord van God

Bijbellezing: Markus 11:1-11

Gezang 127: 1,2

Preek

Opname OTH 396

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 293: 1,2,3  

Zegen

Aanvullende gegevens