DIENSTEN OP

Zondag 18/04

10.00 uur Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

17.00 uur Ds. A.A. van den Berg

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Terugblik en vooruitblik Zondag stonden we stil bij Thomas. Het was verfrissend te zien dat in ‘niet zien en toch geloven’ dat woordje ‘toch’ er een is van alle vertalers maar niet van de opgestane Heer. Waar wij een tegenstelling zien ziet de Heer Jezus de eenheid van ‘niet zien en geloven’! Vertroostend en bemoedigend waren de openheid en liefde van Jezus voor de ongelovige Thomas, maar ook de blijvende wonden in het verheerlijkte lichaam van Christus geven een rijke boodschap: het eeuwige zegel van zijn verlossende liefde voor ons, betrokken op het blijvend menselijk lijden na Pasen! Zondagmiddag hopen we weer verder te lezen in Johannes 21 en te focussen op Petrus in zijn ontmoeting met de opgestane Here Jezus Christus.  

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als groet en bemoediging van de gemeente aan mevr. Bets IJsselstein.

Meeleven Mevr. J. van Hal-Kraal moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis, we hopen met haar dat de zorg haar nu wel echt verder mag helpen. Mevr. B. IJsselstein-van Oosterom heeft thuis een nare val gemaakt, is opgenomen geweest in het ziekenhuis en nu thuis herstellende. We hebben zondag voor haar en alle zieken gebeden om kracht.

Geboorte Op 25 maart mochten Maarten en Merel In ’t Veld-de Winter (Sterrenlaan 11, 3297 TM) een zoon ontvangen: Hidde. Wij wensen de ouders veel geluk toe met hun eerste kindje onder de zegen van onze God en Vader!

Doopdienst Op zondag 25 april zal D.V. gedoopt worden Maud de Winter, zusje van Noor en Menno en derde kindje van Bart en Maaike de Winter-Nagtegaal. We zien met hen uit naar een gezegende dienst na een mooie voorbereiding hierop.

Versoepelingen in de lucht Zo was het even: er hingen versoepelingen in de lucht wat de coronamaatregelen betreft. Maar tijdens dit schrijven lijken deze toch weer geminimaliseerd te worden. Wel een beetje vermoeiend zo dat heen en weer geslingerd worden. Het ‘lekken’ van coronabeleid zou maar eens op moeten houden want de stand van zaken kan per dag veranderen.  Het wekelijkse zwemmen begin ik intussen wel erg te missen; en het water in De Vliet voelde nog erg koud tijdens die enkele mooie dagen voor Pasen…

Hartelijke groeten uit de pastorie,

ds. A.A van den Berg

 

Collecten 18/04 Kerk en Eredienst

Deur Onderhoud Gebouwen

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 14 en 15 via bank en bus:

Kerk en Eredienst: 10 en 32 euro

Extra Kerkbalans: 250 euro

Kerk: 2 x 10 en 250 euro

Onderhoud Kerkplein: 27 euro

Paascollecte:100 euro

Diaconie: 5 en 10 euro

Mevr.De Jonge: 5; 50 en 100 euro

Busje Dorp: 383,50 euro

Verjaardagsfonds: 5 euro

App week 14: H.A./Mw.De Jonge 20; Onderh.Orgel  5 euro

ZWO 2.50; 5; euro; HJP 2.50; 5 en 50 euro

App week 15: Kerk en Eredienst 41,50 Onderhoud geb.21,50

Diaconie 25. ZWO 10 en HJP 11 euro

Solidariteitskas 2021: In week 18 wordt aan u een bijdrage gevraagd

voor de Solidariteitskas. U ontvangt daarvoor een acceptgiro.

Voor de leden die al eerder een machtiging hebben afgegeven,

delen wij u mede dat de incasso op 4 mei zal plaatsvinden.

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens