Dienst op zondag 21 november 10.00 uur: Ds. J. Breure uit Zwijndrecht.

                                                   17:00 uur Ds C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

We gedenken in de morgendienst de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar.


De diensten zijn te beluisteren op: logo kerkomroep en via de kerkradio.


Het einde van het kerkelijk jaar is gekomen na ups en downs van corona, een epidemie, die maar niet te lijkt stoppen. Aanstaande zondag willen we de overledenen gedenken, die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Herinneringen en gedachten kunnen met ons op de loop gaan. Laten we met elkaar dierbare mensen gedenken en voor de nabestaanden een anker en vaste grond zijn. Probeer een open oor te zijn voor de rouwende medemens, opdat ze met hun verdriet en radeloosheid bij je terecht kunnen. In ons gebed vragen wij de Heere God deze morgen zelf de rijen door te gaan om velen te troosten. Waar menselijke woorden tekort schieten kan het woord van God uitkomst bieden.


Zondagmiddag willen we de kerkdeuren open zetten voor iedereen die stilte en troost zoekt. Loop gerust even binnen om je gedachten tot rust te brengen. De kerk zal open zijn van 15.00 uur tot het begin van de middagdienst, waarvoor vanaf 16.30 uur de eerste bezoekers binnen kunnen lopen.


Bloemen: De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar: Mw A. Gravendeel-Verbaas en mw A. Groenendijk-van Horssen.


Onze zieken: Hanna Kooij, Mevr. verbaas-Gravendeel en mevr. Groenendijk-van Horssen mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. Zij hebben nog veel zorg nodig om thuis te kunnen blijven wonen. Laten we ons verbonden weten met de mensen die niet bij name worden genoemd en naar elkaar omkijken, waar nodig een helpende hand uit steken. Geef dat de thuiskomers rust mogen vinden dat het geloof biedt: “Kom maar tot mij en ik zal u rust geven.”


Verkiezingen: De kerkenraad is dankbaar om te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden hun ambt hebben aanvaard.


Voor het ambt van ouderling br. G. Gravendeel en voor het ambt van diaken zr. L. Dekkers-Kamp.

voor het ambt van ouderling/kerkrentmeester br. B Dorsman, br E. Hoek, br. P. in’t Veld en br. C. Viskil.


De volgende gemeenteleden hebben het ambt niet kunnen aanvaarden:
De broeders A.T. van den Berg, G. Euser, H. Grashuis, en de zusters: E. Smit – Bom en A. van de Kolk – Korbijn. Wij wensen hen rust toe over deze beslissing.


Overlijden: zaterdag 13 november is op de leeftijd van 86 jaar overleden ons gemeentelid Pieter Schram, Julianastraat 43. In onze gemeente kunnen we terug kijken op zijn leven vol geloof, dat hij ook uitdroeg in de leiding van de zondagschool. Verder verzorgde hij het geluid en opnames van kerkdiensten op de bandrecorder.
Samen met zijn kinderen moest hij eerder dit jaar in juni zijn vrouw/hun moeder missen. Op zaterdag 20 november 10:30 uur vindt de begrafenisplechtigheid plaats in besloten kring. Moge de Heere God troostend om de achterblijvende familie heen staan om dit verlies te kunnen dragen.
Uw ouderling Hugo Snaaijer.

Collecten 21/11 dienst collecte kerk en ere dienst Deur kerk in actie diaconaat
Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.
U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271
of via de Appostel app. t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst
Voor de Diaconie kunt u overmaken opbankrek. NL39RABO0373710089.
Met dankbaarheid vermelden wij vermelden wij de volgen giften in week 45
Kerk: via mw. A. Meijer uit dankbaarheid 200 euro en via bus voor diverse doelen 350 euro
Kerktelefoonbusje-Dorp: 312,50 euro

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens