Dienst op zondag 28/11: 10.00 uur: Ds.H. v.d. Laan uit Gouda, vreugde dienst 1ste advent.

                                    17.00 uur: Ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden.

De diensten zijn te beluisteren op:  logo kerkomroep en via de kerkradio.

Vreugde zondag eerste advent. Het licht is in de wereld gekomen en de duisternis heeft het niet gegrepen. We mogen terug kijken op een herdenking die ons allen heeft geraakt. Veel is er gepasseerd in onze gemeente. Deze zondagmorgen 28 november willen we de vreugdevolle momenten gedenken: kinderen die gedoopt zijn, echtparen die getrouwd zijn. Waar kan jij vreugde uit putten? Een nieuwe baan, een nieuwe liefde, een ander huis of op jezelf gaan wonen. Ook al leek het zo donker in je leven, nu bloei je op onder de zegenende handen van onze Heere. Laat zo vreugde de boventoon voeren en laten we naar elkaar omkijken. Als je ziet dat iemand achterop dreigt te raken, neem diegene bij de hand en trek hem of haar weer in het licht dat wil schijnen in ieders leven. Het licht van onze Heer en Heiland. Laten we zo naar de kerstdagen toe leven: ziende naar het licht en vergeven wat verkeerd was om de ander te ontlasten. Laat de vreugde die alle verstand te boven gaat met ons mee gaan in alle dagen van ons leven. Waar we ook heen gaan Heer, tot U alleen. U zult ons niet verlaten of vergeten. Dat het Kind ons vreugde mag schenken zodra het komt. Klein en teer, maar bovenal onze Heer.

Bloemen: De bloemen van afgelopen zondag zijn meegegeven aan de nabestaanden van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Onze zieken: voor zover ons bekend zijn er geen nieuwe zieken te vermelden, blijft altijd de aandacht en zorg voor de mensen die langdurig tobben met hun gezondheid. Geef vrede heer geef vrede de aarde kent slechts strijd, laat uw licht over de zieken en hulpbehoevende schijnen en geef hun vrede.

Verkiezingen: De kerkenraad heeft in haar vergadering van 15 november besloten de volgende benoemingen uit te brengen in de nog bestaande vacatures voor de kerkenraad:

  • In de vacatures voor ouderling: zr. A.M.de Haan-Bongers en zr. J. Kuijpers-Versendaal.
  • In de vacatures voor diaken: Br. P. Verrijp, zr A. Vlasblom-Goud en zr N. de Winter-Muller.
  • In de vacature voor ouderling/kerkrentmeester br. P. den Tuinder.

Zij hebben tot 26 november de tijd zich op hun benoeming te beraden en wij wensen hen sterkte en wijsheid bij de te nemen beslissing.
Uw ouderling Hugo Snaaijer.

Collecten 28/11 dienstcollecte: diaconie,  deurcollecte: onderhoud gebouwen
Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.
U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271
of via de Appostel app. t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst
Voor de Diaconie kunt u overmaken opbankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgen giften in week 46
Kerk: via mw. N. Dorsman 10 euro, via mw. J. Kornaat 20 euro en via bus 20.00 euro
Kerktelefoonbusje-Dorp: 135 euro
Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens