Liturgie 17 januari 10.00 uur

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Afscheid en bevestiging ouderlingen-kerkrentmeesters

Peter in ’t Veld en Ever Jan van Eck

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. H. Mannee

Collecte: Kerk en Eredienst en Oecumene

-

Intochtslied Psalm 100: 1, 2, 4 (staande)

Stil gebed

Bemoediging en groet (staande)

OTH 220: 1, 2   

Wetslezing Mt.22:34-40

Psalm 25: 3

Gebed

Kindermoment

Kinderlied OTH 537 

Schriftlezingen: Jeremia 1:4-10; Markus 1:14-20

Gezang 47

Preek

Gezang 326: 2, 3, 4

Afscheid aftredende ouderling-kerkrentmeester Peter in ’t Veld

Persoonlijke woord

Bevestiging ouderling kerkrentmeester Evert Jan van Eck

Onderwijzing over de ambten in de gemeente:

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk

aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.

 

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik

van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente

een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten

tot getuigenis en dienst in de wereld

en tot opbouw van het lichaam van Christus. Ef. 4:12

Zij mogen dit werk verrichten,

ziende op Hem,

die niet gekomen is om zich te laten dienen

maar om te dienen. Mc. 10:45

 

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam

krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.

 

Een ander ambt is dat van ouderling:

Zoals de oudsten in Israël

het volk vertegenwoordigden Ex. 24:9

en tegelijk opzicht hadden

over de gemeente van God, Num. 11:16

zo worden in de kerk van Christus

de ouderlingen aangesteld

om de gemeente te houden aan haar roeping:

een koninkrijk van priesters

en een heilig volk te zijn. Ex. 19:6

Door op te treden als vertrouwenspersoon

en geweten van de gemeente in deze tijd

bemoedigen zij hun broeders en zusters

in de navolging van Christus onze Heer.

Hoe zouden wij een levende gemeente zijn,

als niet mensen telkens weer

belangeloos werden opgezocht?

En hoe zouden de predikanten

de opdracht van de Goede Herder:

‘Hoed mijn schapen!’ Joh. 21:16

kunnen vervullen,

als zij daarbij niet op de medewerking

van ouderlingen mochten rekenen?

Alle ambtsdragers hebben tezamen

de verantwoordelijkheid als raad der kerk

om de gemeente en elkaar

in vieren, leren en dienen

bij de heilsgeheimen te bewaren:

voor alle dingen zoeken wij immers

Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Mt. 6:33

 

En u broeder, die nu gereed staat

uw ambtswerk te aanvaarden:

herinner u altijd met dankbaarheid

dat het Christus’ eigen kudde is,

die u wordt toevertrouwd.

Hij heeft haar verworven door zijn bloed; Hnd. 20:28

het is zijn kerk.

 

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,

voed uzelf met het Woord van God,

volhard in het gebed

en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Amen                                                                                                         

Psalm 139: 1, 2

Vragen en beloften bij de ambtsaanvaarding

Geliefde broeder, 

u die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze gemeente:

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt; belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt; en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

 

Wat is hierop uw antwoord?

 

Antwoord

Zegening met handoplegging

Toezingen nieuwe ambtsdrager Psalm 134: 3 (ob) (staande)

Gebeden

Collecte

Slotlied OTH 354 (staande)

Zegen (staande)

Gezang 456: 3

 

 

 

Aanvullende gegevens