Vrouw op de kansel

In 2006 heeft de Hervormde Gemeente Puttershoek besloten om de ambten open te stellen voor zowel mannen als vrouwen. Tijdens een gemeenteavond is dit uitgebreid toegelicht en besproken. Sinds de verkiezingen van 2008 maken vrouwen deel uit van de kerkenraad. Het was misschien even wennen, maar nu vinden we het heel gewoon en wordt het door velen gewaardeerd. 

Inmiddels wordt regelmatig de vraag gesteld waarom er in onze gemeente nooit een vrouw op de kansel staat. Die vraag kwam ook in de enquête terug. Het beleid sinds 2006 is immers dat alle ambten in principe open staan voor vrouwen. Binnen de kerkenraad is hierover de afgelopen maanden gesproken en besloten om dit  beleid met ingang van het nieuwe seizoen,  september 2021,  uit te gaan voeren voor alle ambten. Dus ook voor het ambt van predikant.

De kerkenraad had dit graag met u als gemeente besproken, net als in 2006. Helaas is dat op korte termijn niet mogelijk. Daarom willen we nu graag via het Klankbord een en ander toelichten.

Wat is er voor en wat is er tegen?

Op de kerkenraadsvergadering van 28 april hebben we, voordat we ons besluit namen, eerst  aandachtig stilgestaan bij de Bijbelse grond onder de openstelling van álle ambten voor vrouwen in de gemeente. Om zodoende verder te gaan vanaf het punt waar we als gemeente in 2006/08 stonden. We hoorden uit de bezinning van destijds nog een keer de zogenaamde ‘zwijgtekst’ van 1 Tim.2:11-12 en de uitleg hiervan met het oog op Paulus’ eigen tijd en cultuur.  Ook hoorden we 1 Korinthe 11:5 waar Paulus verrassend spreekt over vrouwen die ‘profeteren’. En we stonden stil bij het indrukwekkende feit dat Maria Magdalena als eerste de opstanding van de Heer mocht verkondigen in de wereld/aan de discipelen (Joh.20:17b). Later op de avond werd ook de indrukwekkende verkondiging van Paulus in Gal.3:28 nog genoemd: ‘Er zijn geen (…) mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.’ Hierna konden we tot ons unanieme besluit komen, al hebben we ook uitdrukkelijk onze pastorale aandacht uitgesproken voor hen die er moeite mee kunnen hebben om redenen van een meer letterlijke lezing van de zwijgtekst of het niet gewend zijn aan een vrouw in het ambt van predikant.      

Leidend in de beslissing is nog steeds:

  • Er was blijkbaar ruimte voor inbreng van de zijde van de zusters in de samenkomsten, tot en met het bidden en het profetisch spreken toe.
  • Belangrijk is de manier waarop. Een ambt vervullen uit liefde voor God en je naaste is de enige goede grond waarop vruchtbaar gewerkt kan worden.
  • Duidelijk mag zijn dat dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Wat verandert er?

Vanaf september 2021 is het mogelijk dat er een vrouw voorgaat in de diensten. In oktober is er een vriendendienst gepland in samenwerking met de gemeente van Maasdam. Die dienst wordt in onze kerk gehouden en mede voorganger is ds. Van der Graaf uit Maasdam.  Ook bij ruildiensten met predikanten in de regio is het goed mogelijk dat er in onze gemeente een vrouwelijke predikant voorgaat.

De lijst van predikanten die gevraagd worden om diensten in onze kerk te vervullen zal worden uitgebreid. Het preekrooster voor 2022 is al ingevuld, maar bij wijzigingen is er de kans dat er een vrouwelijke predikant gevraagd wordt.

Vacature voor predikant

Als er in de toekomst een vacature  in onze gemeente ontstaat kan zowel een mannelijke als vrouwelijke predikant in het profiel worden opgenomen.

Reageren?

Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat er verschillend gereageerd zal worden op deze beslissing. Sommige gemeenteleden zullen blij zijn terwijl anderen juist bezorgd worden. Daarom betreuren we het ook dat we dit niet in een gemeenteavond kunnen bespreken. Maar we gaan graag met u in gesprek. Wilt u graag uw mening kenbaar maken, uw zorgen delen, uw instemming uitspreken of anderszins, neem dan gerust contact op met de predikant, uw wijkouderling of een van de kerkenraadsleden.

Met hartelijke groet namens de Kerkenraad,

Atie Meijer (scriba)

Aanvullende gegevens