Let op: De informatie op deze pagina kan tijdelijk afwijken. Raadpleeg ook de Corona Maatregelen (link)

Iedere zondag is er bij ons tweemaal gelegenheid een kerkdienst te bezoeken – om 10.00 en om 17.00. Een kwartier voor aanvang wordt de klok geluid. Bij de ingangen staan leden van de kerkenraad, die de kerkgangers verwelkomen. Hoewel veel kerkgangers gewend zijn altijd op dezelfde plaats te gaan zitten, is men in principe vrij te gaan zitten waar men wil, tenzij er een bordje met ‘gereserveerd’ op een bank ligt – dit betreft de plaats van de koster, en de diakenen en kan bij bijzondere diensten, zoals bij doop of belijdenis, voor meer banken gelden, waar in die gevallen familie en vrienden een plaats geboden wordt. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd navraag doen.

De volgorde van gebeurtenissen in een kerkdienst (de liturgie) is doorgaans als volgt:

Kerkenraad en dominee komen binnen - inleidend orgelspel eindigt.

Afkondigingen worden gelezen en intochtslied wordt opgegeven.

Zingen - de dominee wordt naar preekstoel geleid. (gemeente staat).

Gelegenheid stil gebed - dominee spreekt votum en groet uit (gemeente staat).

Zingen - lezing Tien Geboden, of een andere vermaning - zingen.

Gebed - lezing bijbelgedeelte(n), waaruit gepreekt zal worden - zingen.

Kindermoment

Kinderen verlaten de kerk voor het bijwonen van de kindernevendienst.

Preek.

Kinderen komen terug - zingen.

Gebed.

Collecte.

Slotzang (staand).

Dominee spreekt zegen uit (gemeente staat).

Dominee en kerkenraad verlaten kerk

Gemeente verlaat kerk onder uitleidend orgelspel - collecte.

In de middagdienst wordt in plaats van de wetslezing een geloofsbelijdenis gelezen – deze wordt door de gemeente staande gehoord, en met een psalm of gezang beantwoord.

De gebruikte bundels om uit te zingen zijn het Liedboek voor de Kerken 1973, waarin berijmde psalmen en gezangen staan, en de bundel Op ToonHoogte. Bij bijzondere diensten, zoals doop-, jongeren-, en gezinsdiensten kan ook uit andere bundels gezongen worden; de desbetreffende liederen staan dan afgedrukt in een uitgereikte liturgie.

Voor de lezingen wordt de recente NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling) gebruikt. Gastpredikanten geven soms de voorkeur aan de Bijbelvertaling NBG 1951.

Met het votum wordt in een vaststaande formulering uitgesproken dat de kerkdienst niet zomaar een menselijk initiatief is. De groet is een formulering die de apostel Paulus gebruikte in de aanhef van zijn brieven.

De lezing van de 10 geboden of een stukje apostolisch vermaan (morgendienst) is bedoeld om aan te geven hoe we hebben te leven - uiteindelijk zal iedereen moeten erkennen wel ergens aan schuldig te zijn; hierdoor wordt benadrukt dat we Gods genade werkelijk nodig hebben. Dat we die genade ook ontvangen door het verlossend werk van Jezus Christus, zal dan ook altijd verkondigd worden door dit uit te spreken direct volgend op de wet of in het er op volgend gebed.

De lezing van de geloofsbelijdenis (middagdienst) geeft de kernwaarheden van het christelijk geloof weer. Het is als het ware een ijkpunt, waar we elkaar op aan kunnen spreken.

De gebeden zijn een direct spreken tot God. De predikant spreekt daarbij uit naam van de gemeente onder andere woorden van dank, lofprijzing, verootmoediging en afhankelijkheid. Ook  zieken, rouwdragenden en de noden van de wereld worden doorgaans genoemd. Soms wordt een moment van stilte geboden, waarin men gelegenheid heeft in stilte persoonlijk te bidden. In dat geval wordt het gebed vaak besloten door gezamenlijk hardop het Onze Vader te bidden.

De verkondiging van het evangelie staat in de kerkdienst centraal. De preek vormt dan ook de hoofdmoot. Hierin wordt doorgaans een stuk uitleg van een bijbelgedeelte en een vertaalslag naar het dagelijks leven hier en nu gegeven.

Het zingen is een antwoord op, of een vooraf bij de verschillende elementen. De predikant heeft tevoren passende liederen uitgezocht. De gemeentezang wordt begeleid door een organist. In bijzondere diensten wordt ook wel (deels) met een combo gewerkt.

Aan het eind van de dienst legt de predikant de zegen van God op de gemeente.

Bijzondere diensten 

Op Bid- en Dankdag en Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur en op Oudejaarsavond om 19.00. Bij speciale middagdiensten is de aanvangstijd vaak afwijkend.

Doopdiensten worden gehouden als door één of meer ouderparen de Heilige doop voor hun kind is aangevraagd. In overleg met de predikant wordt dan een zondag gekozen. De doopdiensten dragen meestal een speciaal karakter.

Het Heilig Avondmaal wordt op Goede Vrijdag, en verder viermaal per jaar in de zondagse diensten gevierd. In de morgendienst vindt de viering plaats na de preek. In de middagdienst wordt de viering voortgezet, waarna de preek volgt. Deze dienst wordt aangeduid met de term 'voortzetting en dankzegging'.

Ook in het zorgcentrum ’t Huys te Hoecke worden vieringen van het Heilig Avondmaal belegd. Het betreft per gelegenheid één viering. Deze vieringen vinden niet noodzakelijkerwijs plaats op dezelfde datum als in de kerk. Ze worden vermeld in het dienstenrooster wat zowel in het Klankbord als op deze website verschijnt.

In bijzondere gevallen is bediening bij zieken aan huis mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling.

Zondagschool en Kindernevendienst

Tijdens de morgendiensten is er zondagsschool en kindernevendienst. De kinderen gaan voor de preek uit de kerk naar hun eigen dienst, nadat de dienstdoend predikant, of de jeugdouderling, of iemand van de leiding onder de preekstoel een moment met deze kinderen heeft.

Kinderopppas

Kinderoppas is er tijdens de morgendienst in De Hoeksteen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit wordt verzorgd door de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD). Contactpersoon is mevr. A. Plaisier, tel. 676 2151.

Diensten online of via kerkradio

Alle diensten die in de kerk worden gehouden kunnen thuis, of in het verzorgingshuis, worden gevolgd via de Kerkradio. Contactpersonen zijn Jan en Tiny Markusse, tel. 676 6174.

Onze kerkdiensten zijn tijdens de dienst, maar ook achteraf online te beluisteren via  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

Klik voor het direct meeluisteren op het gekleurde veld met pijl. Klik voor achteraf luisteren op de gewenste opname uit de lijst en vervolgens op genoemd veld. In de lijst worden alleen datum en tijd genoemd. De predikant wordt altijd bij de afkondigingen genoemd, maar wilt u in één keer goed zitten kunt u dit natuurlijk ook opzoeken in het dienstenrooster of, indien dit juist ververst is, in een vorig nummer van het Klankbord.

De Bloemengroet

Iedere zondag staan er bloemen in de kerk. De HVD draagt hiervoor zorg. Soms zijn de bloemen geschonken door dankbare gemeenteleden. Mevr. H. Peet (tel. 676 2434) kan u hierover alles vertellen! De bloemen worden na afloop van de dienst weggebracht door een gemeentelid, als groet van de gemeente aan mensen die bijzondere aandacht vanuit de gemeente krijgen.

 

Aanvullende gegevens