Liturgie zondag 5 mei 2024 om 10.00 uur

 

Thema: ‘Kinderen als zegen voor de gemeente’’

 Doopdienst05052024.png

 

In deze dienst wordt Gijs in’t Veld gedoopt

Voorganger:   ds. Barbara Broeren, Katwijk

Organist:        Harry Heistek

M.m.v.:           De muziekgroep

 

Welkom en afkondigingen

  

Samenzang: Opwekking 166 (orgel)

 

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren

omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Stil gebed, bemoediging en groet

 Gebed

 Samenzang: Hemelhoog 4 (muziekgroep)

Refrein:

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Heer, onze Heer

hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Zie ik de hemel, het werk van uw hand,

zon, maan en sterren door U daar geplant,

de hele aarde en alles wat leeft;

het is echt ongelofelijk dat U dit aan ons geeft.

Refrein

Wie ben ik, Heer, dat U zelfs aan mij denkt

en mij uw aandacht en liefde steeds schenkt?

U geeft mij alles, ik kom niets tekort;

en daarom dank ik U steeds weer. U bent de grootste God.

Refrein

Gesprek met de kinderen

DIENST VAN DE DOOP

 Samenzang: Opwekking 488
(tijdens het lied wordt Gijs binnengebracht; muziekgroep)

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mijn vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Refrein (2x)

Slot:

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Onderwijzing

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade.

Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.

Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’.

Nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Apostolische geloofsbelijdenis (staande)

Doopgebed

 Samenzang: Psalm 105: 2 en 3 (orgel)

Vraagt naar des Heren grote daden;

zoek zijn nabijheid, zijn genade.

Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,

zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.

God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in 't duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind

bevestigt Hij van kind tot kind.

 

 Doopvragen

 Voor Merel:

  • Geloof je dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?
  • Belijd je dat Gijs, hoewel hij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods verbond en dat hij daarom behoort gedoopt te zijn?
  • Beloof je, met de gaven die God je heeft gegeven, Gijs voor te gaan op de weg van de Heer opdat hij zijn doop leert verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus?

Voor Maarten:

Kun je instemmen met de doop van Gijs en beloof je Merel te steunen in de geloofsopvoeding van Gijs voor zover dat in jouw vermogen ligt?

Doop

Verwelkoming door de gemeente (staande)

Gemeente, wilt u Gijs, nu hij gedoopt is dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Gemeente antwoordt: ja, van harte.

Samenzang: Kinderopwekking 185 (staande; muziekgroep)

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou,

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn,

Hij zal Zijn vrede aan je geven.

Persoonlijk woord door Elleke Smit (wijkouderling)

De kinderen die dat willen gaan naar de zondagsschool. De kinderen blijven tot na de zegen in hun eigen ruimte en komen niet terug in de dienst.

DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Marcus 9: 33-37, 10: 13-16

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich.

Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’

De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Samenzang: Gezang 482:1, 6, 7 en 8 (orgel)

De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop,

zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.

Zo hoog zijn Gods gedachten,

zij gaan de tijden door,

wie voor was blijft ten achter,

wie achterbleef gaat voor.

Veracht dan niet de kleinen

en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen

die laatgeboren zijn.

De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop!

Kiest dan de goede plaatsen

en geeft uw hart aan God.

Uitleg en verkondiging

Samenzang: Gezang 314:1 en 3 (orgel)

Gij die gelooft, verheugt u samen,

't is God, die trouw zijn kerk bewaart!

Die hoop zal nimmer ons beschamen:

de Heer is God en zijn is de aard.

Zijn woord heeft vrede, heil bereid

van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Nabij of ver, wij zijn verbonden:

één Heer en één geloof, één doop,

één Geest is tot ons neergezonden,

en één is aller liefd' en hoop.

Wij bidden en wij danken sa’am,

wij roemen in één Vadernaam.

Dankgebed en voorbeden

Collecte: Kerk en Eredienst

 Samenzang: OTH 159 (orgel)

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Wegzending en zegen

Samenzang: Gezang 411

Wilhelmus van Nassouwe                   Mijn schild ende betrouwen

ben ik van duitsen bloed,                     zijt Gij, o God, mijn Heer!

den vaderland getrouwe                      Op U zo wil ik bouwen,

blijf ik tot in den dood.                          Verlaat mij nimmermeer!

Een prinse van Oranje                         Dat ik toch vroom mag blijven,

ben ik vrij onverveerd,                          uw dienaar te^aller stond,

den koning van Hispanje                     de tirannie verdrijven

heb ik altijd geeerd.                              die mij mijn hart doorwondt.

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein

QR05052024.png

Na de dienst wordt u uitgenodigd om de doopouders te feliciteren (in de consistorie) en bent u van harte welkom om een kopje koffie/thee in de Hoeksteen te drinken.