Algemeen

Wat is een ANBI ?  ANBI is een afkorting, die betekent:  Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze instellingen, waaronder de goede doelen vallen, maar ook de kerkelijke instellingen, kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.   Hiervoor hebben zij van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer, het RSIN - nummer.

Giften aan deze ANBI - instellingen komen in aanmerking voor aftrek in de aangifte voor de Inkomstenbelasting, mits er is voldaan aan de door de belastingdienst gestelde grenzen en regels.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels voor al de onder de ANBI vallende instellingen verscherpt, terwijl deze nieuwe regels met ingang van 1 januari 2015 ook voor de bij de PKN aangesloten gemeenten en diaconieën zullen gelden. De belangrijkste hoofdregel hierbij is dat ANBI - instelling transparant moet zijn. Niet alleen de belastingdienst, maar iedereen moet kunnen zien wat doel en beleid zijn, wie de bestuursleden zijn en hoe ze worden beloond, terwijl ook de financiële gegevens beknopt op de website moeten komen te staan.


Onderstaand de vermeldingen van gegevens die ten minste op deze website moeten staan:

ANBI - naam van onze gemeente:

Hervormde gemeente Puttershoek

Beleidsplan van onze gemeente:  zie onderstaande link: 

beleidsplan voor 2022-2025  

Beloningsbeleid

De leden van de Colleges van Kerkrentmeester en Diakenen ontvangen geen vergoeding. Voor beloning en arbeidsvoorwaarden van predikant en kerkelijk werker wordt verwezen naar de link

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/default.aspx

College van Kerkrentmeesters

RSIN - nummer

Het RSIN - nummer van dit College is:  803045359.

Contactgegevens

Website- adres:            www.hervormdputtershoek.nl 

Kerkelijk bureau:            Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  -  

mailadres:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kamer van Koophandel nummer 76438163

Omschrijving: LEI-code: 724500SYLEIBPN9BQJ68

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit leden van de gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinatie 11, art. 3).`

Doelstelling/Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 –Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Verslag activiteiten

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

College van Kerkrentmeesters

van de Hervormde gemeente

te Puttershoek

Jaarrekening 2020

Toelichting op jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021 definitief

Jaarrekening 2022

 

Voor nadere informatie graag contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.